Algemene voorwaarden / verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden:

De algemene voorwaarden worden aangevuld door het huishoudelijk reglement van vzw Metgezel. Het huishoudelijk reglement is onder meer na te lezen op de website .

1. Afspraken m.b.t. begeleiding en verpleegkundige zorg:

 • Medische zorg: medicatielijst invullen en meegeven + medicatie moet op voorhand in medicatiedoosjes of zakjes verdeeld zijn voor de ochtend, middag, avond en slapengaan 
 • ALTIJD KLEVERS VAN DE MUTUALITEIT VOORZIEN EN KATZ SCORE ! Alle handelingen die vallen onder persoonlijke zorg worden bij ons uitgevoerd door verpleegkundigen. Dus voorzie altijd klevers en katz score… Onze begeleiding doet in principe geen verzorgende taken. Geen katz score betekent dat cliënt zich zelf kan wassen... 
 • Indien er avondverzorging nodig is zal de verpleegkundige die instaat voor de verzorging tijdens de vakantieperiode de dag van aankomst langsgaan en NIET factureren. Gelieve aan verpleegkundige dienst in thuissituatie dan ook door te geven dit ook te doen als cliënt thuiskomt van de vakantie. Dit is dan een eerlijke verdeling en zijn er geen problemen met verwerpingen.
 • Indien cliënt verbonden is aan een medisch huis dit ook vermelden en de contactgegevens doorgeven. Dit omdat de zorgen dan gefactureerd moeten worden aan het medisch huis. Mutualiteit komt hier niet in tussen.
 • Indien er bovenop hygiënische zorg nog andere zorgen nodig zijn, ALTIJD VOORSCHRIFT VOORZIEN.
 • Wondzorg, complexe wondzorg (stomazorg, sps, …), aan- en uitdoen steunkousen, dauwerbinden, inspuitingen (diabetes), oogdruppels (enkel post operatief en startdatum noteren) : ALTIJD VOORSCHRIFT VOORZIEN !
 • Indien er geen katz score is en er tijdens de vakantieperiode een verpleegkundige instaat voor de hygiënische zorgen zal deze de KATZ score zelf aanvragen gedurende de periode van de vakantie !!
 • Bij het niet doorgeven van de nodige informatie m.b.t. mobiliteit, verzorging of verpleegkundige zorg alsook het achterhouden van gedragsmatige info met als gevolg dat we voor deze cliënt extra begeleiding moeten voorzien, kan er een meerprijs aangerekend worden  
 • De nodige documenten meegeven met de deelnemers zoals identiteitskaart en dergelijke…
 • Persoonlijke afspraken: info doorgeven zoals bijvoorbeeld alcoholgebruik of prikkels die spanning of agressie kunnen uitlokken
 • Alle info doorgeven die nodig zijn om de zorg of begeleiding leuk, ontspannend, leerrijk en onvergetelijk te kunnen doen verlopen
 • Zakgeldbesteding: verwachtingen doorgeven... zakgeld bijhouden door begeleiding of door cliënt, kasticketjes bijhouden en overzicht uitgaven indien gewenst.
 • Specifieke wensen m.b.t. de daguitstap of de vakantie doorgeven, wat verwacht u van de uitstap of vakantie
 • Verantwoordelijkheid van begeleiding start bij het ontmoetingsmoment aan het begin van de daguitstap, cursus of vakantie en eindigt bij het afscheid op het einde van daguitstap, cursus of vakantie

2. Wat mag  en wat mag niet:

 • Begeleider is geen verpleegkundige...m.a.w. hij/zij mag geen verpleegkundige handelingen uitvoeren ! Hij/zij mag wel medicatie uitdelen die op voorhand per dag en per dagdeel verdeeld zijn in medicatiedoosjes of zakjes.
 • Medicatielijst meegeven zodat bij eventueel doktersbezoek dit kan voorgelegd worden
 • Bij verbale of fysieke agressie van een cliënt t.a.v. een andere cliënt of t.a.v. begeleiding kan deze cliënt uit de cursus of vakantie geplaatst worden en naar huis toe gestuurd worden...verantwoordelijke of begeleiding wordt hiervan op de hoogte gebracht en gevraagd betrokkene te komen ophalen...

3. Verzekeringen: We zijn verzekerd bij AG Insurence voor volgende zaken:

 • B.A. voor vrijwilligers + ongevallenverzekering begeleiden van mensen met een verstandelijke of fysieke beperking en mensen die toe zijn aan herbronning
 • Waarborg bestuurdersaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid opvoeder-begeleider + contract arbeidsongevallen voor het organiseren en begeleiden van vakanties, daguitstappen voor mensen met fysieke of verstandelijke beperking en maatschappelijk kwetsbare mensen en mensen die toe zijn aan herbronning.
 • verzekering busje vzw Metgezel

Vzw Metgezel is niet aansprakelijk voor de schade door de cliënt toegebracht aan vakantiewoning, verblijf of hotel tijdens de vakantie. Voor schade toegebracht door de cliënt op andere plaatsen tijdens bezoeken of activiteiten is vzw Metgezel evenmin aansprakelijk . Bij schade toegebracht door de cliënt, opzettelijk of onopzettelijk, in het verblijf of buiten het verblijf (vb. uitstap) zal deze schade door verrekend worden aan de cliënt. Dit zal verrekend worden op de eindfactuur.   

Bij ongevallen met een cliënt (vb. vallen) kan verzekering van vzw Metgezel enkel tussenkomen als er een aanwijsbare fout is gemaakt door begeleiding/vrijwilligers van vzw Metgezel. Eventuele ongeval met busje: passagiers zijn dan zwakke weggebruiker en zijn altijd verzekerd. 

Wij bieden geen annuleringsverzekeringen aan !

4. Wat kan u verwachten van de begeleiding van Metgezel:

 • Communicatie ivm. reservatie verloopt via mail. We vragen daarom uw mail goed in het oog te houden voor:
  • het ontvangen van de inschrijvingsformulieren, info & vragenlijst, betalingsaanvraag en evaluatieformulier bij reservatie
  • het ontvangen van programmaboekje, betalingsaanvraag, coronamaatregelen en laatste info één maand voor aanvang van de vakantie
  • het ontvangen van de eindfactuur na de vakantie
  • wij noteren hiervoor één e-mailadres waar we alle communicatie zoals hierboven uitgelegd naartoe sturen... we gebruiken het e-mailadres van bij de aanmelding. Bij wijziging van het e-mailadres is het aan de voorzieing / familie om ons hiervan op de hoogte te brengen.  
 •  Hulp bij het zoeken naar een geschikt vakantieverblijf in de regio Veurne-Ieper-De Panne-Oostende ….indien u dit wenst kunnen we een bezoek regelen op voorhand.
 •  Hulp bij het invullen van uw vakantieprogramma...we maken een programma op uw maat indien gewenst. We kennen de mogelijkheden van de streek vrij goed.
 •  Reserveren en bestellen van tickets op voorhand indien gewenst
 •  Een kennismakingsbezoek kan op voorhand zodat we elkaar kunnen leren kennen .
 • Indien mogelijk zoveel als kan op eigen kracht naar uw vakantiebestemming komen...Indien u hier hulp in wenst, kunnen we overleggen.
 • We kunnen medicatie verstrekken aan de cliënt als deze op voorhand is klaar gezet in medicatiedozen voor een hele week met als onderverdeling 's morgens, 's middags, 's avonds en slapengaan.
 • Bijsluiters meegeven zodat bij eventueel doktersbezoek dit kan voorgelegd worden. Begeleiding van vzw Metgezel kan meegaan op doktersconsult indien gewenst.
 • Zakgeld kan bijgehouden worden door begeleiding met een overzicht van de uitgaven die tijdens de begeleiding zijn uitgegeven...
 • Hulp en ondersteuning bij toiletbezoek zijn mogelijk.
 • Ondersteuning bij het opfrissen kan ook.
 • Hulp bij het koken of boodschappen doen tijdens uw verblijf, indien nodig.
 • Contacten leggen met extra ondersteunende diensten tijdens uw verblijf zoals het wit-gele kruis of andere.
 • En natuurlijk ...(en vooral) vervoer en begeleiding tijdens uw uitstappen en activiteiten !
 • Andere hulpvragen ? Stel ze gerust tijdens kennismaking of op voorhand via e-mail
 • Logistieke ondersteuning voor uw groep (boodschappen doen, hulp bij koken of verdeling voeding,...

5.Na de reis:

 • Een evaluatieformulier wordt u toegestuurd waarop u bevindingen kan noteren. Wij kunnen hier veel uit leren om onze werking nog beter te maken.
 • Een observatielijst wordt bijgehouden gedurende de vakantie als de begeleiding inschat dat dit nodig is. Hierop worden onze bevindingen genoteerd over hoe we het contact met u ervaren hebben tijdens de uitstap of vakantie. . Wij houden deze informatie bij, maar deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Als de vakantie vlot verloopt zal deze lijst niet ingevuld worden. Het programmaboekje dat we opsturen één maand voor aanvang van de vakantie dient om het verslag van uw vakantie door te geven. Breng daarom dit boekje mee op de vakantie !

6.Missie, visie, waarden.

Het is onze missie om kwaliteitsvolle zorg te bieden op maat. Wij kiezen er voor begeleiding aan te bieden in kleine groepjes of één op één. Wij hechten veel belang aan waarden als respect en inclusie. Voor meer informatie over onze missie, visie en waarden, kunt u het huishoudelijk reglement nalezen op de website.

Betalingsvoorwaarden:

1. Betaalmogelijkheden:

 • Alle prijzen worden in euro weergegeven en dienen in euro betaald te worden
 • Voor al onze dienstverlening worden alle betalingen uitgevoerd door middel van overschrijven op rekening nummer: bnpparibasfortis bank: iban: BE04 0017 7231 9231  BIC: GEBABEBB

2. Betaaltermijn:

 • Een eerste voorschot van 1/3 van het totale bedrag dient overgeschreven te worden op rekening van vzw Metgezel bij ondertekening van het inschrijvingsformulier voor vakanties en cursussen...pas bij ontvangst van het eerste voorschot is de inschrijving definitief en wordt cliënt beschouwd als zijnde ingeschreven
 • Ten laatste één maand voor aanvang van de vakantie of cursus wordt het resterende bedrag van de vakantie of cursus verrekend
 • Een eindfactuur wordt u na de vakantie opgestuurd waar u een overzicht van de reeds gemaakte betalingen zal terug vinden en de eventueel gemaakte kosten tijdens de reis worden hierop nog verrekend. Voor de eindfactuur heeft cliënt de tijd te betalen tot de 30 ste dag na factuurdatum
 • Voor voorschot en restbedrag wordt u een kwitantie toegestuurd, na de vakantie of cursus wordt u een eindfactuur toegestuurd
 • Voor onze daguitstappen, ondersteuning op maat en activiteiten die per uur worden gerekend wordt u een factuur aangeboden na de dienstverlening...ook hier geldt de betaaltermijn van 30 dagen na factuurdatum
 • Voor de groepsvakanties gelden dezelfde regels als voor cursussen en vakanties

3.  Annuleringsvoorwaarden:

 • Voor alle vakanties en begeleidingspdrachten wordt na ondertekening van het inschrijvingsformulier of contract, één derde van het te betalen bedrag per deelnemer als voorschot gevraagd. Gebeurt de annulering twee maand voor de startdatum van de vakantie wordt  het voorschot ingehouden als onkostenvergoeding.
 • Eén maand voor aanvang van alle vakanties en/of begeleidingsopdrachten wordt een betalingsaanvraag voor het restbedrag gevraagd. Gebeurt de annulering één maand voor de startdatum van de vakantie of opdracht wordt het volledig bedrag ingehouden als onkostenvergoeding.
 •  Indien vzw Metgezel het contract niet kan uitvoeren om welke reden dan ook,  zorgt vzw Metgezel voor een andere periode die voor beide partijen past aan dezelfde voorwaarden zoals deze overeen gekomen zijn bij ondertekening van het inschrijvingsformulier, dit binnen een termijn van één jaar. U ontvangt hiervoor dan een tegoedbon. 

4Tijdelijke aanpassing van de verkoopsvoorwaarden ten gevolge van covid-19 !

 • Cliënten moeten volledig gevaccineerd zijn tegen covid-19 alvorens op vakantie te komen. We sturen één maand voor aanvang van de vakantie de coronamaatregelen mee die gelden op dat moment. Lees dit aandachtig. Cliënten moeten in staat zijn zich te houden aan deze maatregelen. Metgezel is niet aansprakelijk voor cliënten die besmet geraken door het niet volgen van de geldende maatregelen.    
Wij zoeken steeds vrijwilligers
Meer info