Algemene voorwaarden / verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden:

De algemene voorwaarden worden aangevuld door het huishoudelijk reglement van vzw Metgezel. Het huishoudelijk reglement is onder meer na te lezen op de website .

1. Afspraken:

1.1. Afspraken m.b.t. begeleiding en verpleegkundige zorg:

medische zorg: medicatielijst invullen en meegeven + medicatie moet op voorhand in medicatiedoosjes of zakjes verdeeld zijn voor de ochtend, middag, avond en slapengaan

verpleging nodig ?

ALTIJD KLEVERS VAN DE MUTUALITEIT VOORZIEN EN KATZ SCORE ! Alle handelingen die vallen onder persoonlijke zorg worden bij ons uitgevoerd door verpleegkundigen. Dus voorzie altijd klevers en katz score…

 

Indien er avondverzorging nodig is zal de verpleegkundige die instaat voor de verzorging tijdens de vakantieperiode de dag van aankomst langsgaan en NIET factureren. Gelieve aan verpleegkundige dienst in thuissituatie dan ook door te geven dit ook te doen als cliënt thuiskomt van de vakantie. Dit is dan een eerlijke verdeling en zijn er geen problemen met verwerpingen.

 

Indien cliënt verbonden is aan een medisch huis dit ook vermelden en de contactgegevens doorgeven. Dit omdat de zorgen dan gefactureerd moeten worden aan het medisch huis. Mutualiteit komt hier niet in tussen.

 

Indien er bovenop hygiënische zorg nog andere zorgen nodig zijn, ALTIJD VOORSCHRIFT VOORZIEN.

Wondzorg

Complexe wondzorg: stomazorg, sps, …)

Aan- en uitdoen steunkousen

Dauwerbinden

Inspuitingen (diabetes)

Oogdruppels enkel post operatief en startdatum noteren

 

Indien er geen katz score is en er tijdens de vakantieperiode een verpleegkundige instaat voor de hygiënische zorgen zal deze de KATZ score zelf aanvragen gedurende de periode van de vakantie !!

bij het niet doorgeven van de nodige informatie m.b.t. mobiliteit, verzorging of verpleegkundige zorg alsook het achterhouden van gedragsmatige info met als gevolg dat we voor deze cliënt extra begeleiding moeten voorzien, kan er een meerprijs aangerekend worden  

de nodige documenten meegeven met de deelnemers zoals identiteitskaart en dergelijke…

persoonlijke afspraken: info doorgeven zoals bijvoorbeeld alcoholgebruik of prikkels die spanning of agressie kunnen uitlokken

alle info doorgeven die nodig zijn om de zorg of begeleiding leuk, ontspannend, leerrijk en onvergetelijk te kunnen doen verlopen

zakgeldbesteding: verwachtingen doorgeven... zakgeld bijhouden door begeleiding of door cliënt, kasticketjes bijhouden en overzicht uitgaven indien gewenst.

specifieke wensen m.b.t. de daguitstap of de vakantie doorgeven, wat verwacht u van de uitstap of vakantie

verantwoordelijkheid van begeleiding start bij het ontmoetingsmoment aan het begin van de daguitstap, cursus of vakantie en eindigt bij het afscheid op het einde van daguitstap, cursus of vakantie

 

1.2. Wat mag  en wat mag niet:

begeleider is geen verpleegkundige...m.a.w. hij/zij mag geen verpleegkundige handelingen uitvoeren !

hij/zij mag wel medicatie uitdelen die op voorhand per dag en per dagdeel verdeeld zijn in medicatiedoosjes

medicatielijst meegeven zodat bij eventueel doktersbezoek dit kan voorgelegd worden

bij verbale of fysieke agressie van een cliënt t.a.v. een andere cliënt of t.a.v. begeleiding kan deze cliënt uit de cursus of vakantie geplaatst worden en naar huis toe gestuurd worden...verantwoordelijke of begeleiding wordt hiervan op de hoogte gebracht en gevraagd betrokkene te komen ophalen...

 

1.3. Verzekeringen: We zijn verzekerd bij AG Insurence voor volgende zaken:

B.A. voor vrijwilligers + ongevallenverzekering begeleiden van mensen met een verstandelijke of fysieke beperking en mensen die toe zijn aan herbronning

waarborg bestuurdersaansprakelijkheid

beroepsaansprakelijkheid opvoeder-begeleider + contract arbeidsongevallen voor het organiseren en begeleiden van vakanties, daguitstappen voor mensen met fysieke of verstandelijke beperking en maatschappelijk kwetsbare mensen en mensen die toe zijn aan herbronning.

Vzw Metgezel is niet aansprakelijk voor de schade door de cliënt toegebracht aan vakantiewoning, verblijf of hotel tijdens de vakantie. Voor schade toegebracht door de cliënt op andere plaatsen tijdens bezoeken of activiteiten is vzw Metgezel evenmin aansprakelijk . 

1.4.Kennismakingsbezoeken.

Kunnen ofwel doorgaan in het vakantieverblijf waar de vakantie of leer-en beleefmidweek plaats vindt. Dit kan enkel op afspraak. Potentiële deelnemers en begeleiders of familie zijn welkom.

Ofwel kunnen ze plaats vinden op de dienst of voorziening van de geïnteresseerden of bij hen thuis. Dit kan enkel op afspraak.

Kennismakingsbezoeken kunnen enkel doorgaan indien voldoende personeel beschikbaar.

 

2. Taken van de begeleiders van vzw Metgezel

2.1. Voor de reis:

 hulp bij het zoeken naar een geschikt vakantieverblijf in de regio Veurne-Ieper-De Panne-Oostende ….indien u dit wenst kunnen we een bezoek regelen op voorhand.

 hulp bij het invullen van uw vakantieprogramma...we maken een programma op uw maat indien gewenst. We kennen de mogelijkheden van de streek vrij goed.

 reserveren en bestellen van tickets op voorhand indien gewenst

 een kennismakingsbezoek kan op voorhand zodat we elkaar kunnen leren kennen .

 

2.2.Tijdens de reis:

indien mogelijk zoveel als kan op eigen kracht naar uw vakantiebestemming komen...Indien u hier hulp in wenst, kunnen we overleggen.

we kunnen medicatie verstrekken aan de cliënt als deze op voorhand is klaar gezet in medicatiedozen voor een hele week met als onderverdeling 's morgens, 's middags, 's avonds en slapengaan.

bijsluiters meegeven zodat bij eventueel doktersbezoek dit kan voorgelegd worden. Begeleiding van vzw Metgezel kan meegaan op doktersconsult indien gewenst.

zakgeld kan bijgehouden worden door begeleiding met een overzicht van de uitgaven die tijdens de begeleiding zijn uitgegeven...

hulp en ondersteuning bij toiletbezoek zijn mogelijk.

ondersteuning bij het opfrissen kan ook.

hulp bij het koken of boodschappen doen tijdens uw verblijf, indien nodig.

contacten leggen met extra ondersteunende diensten tijdens uw verblijf zoals het wit-gele kruis of andere.

en natuurlijk ...(en vooral) vervoer en begeleiding tijdens uw uitstappen en activiteiten !

andere hulpvragen ? stel ze gerust tijdens kennismaking of op voorhand via e-mail

logistieke ondersteuning voor uw groep (boodschappen doen, hulp bij koken of verdeling voeding,...

2.3.Na de reis:

een evaluatieformulier wordt u toegestuurd waarop u bevindingen kan noteren. Wij kunnen hier veel uit leren om onze werking nog beter te maken.

een observatielijst wordt bijgehouden gedurende. Hierop worden onze bevindingen genoteerd over hoe we het contact met u ervaren hebben tijdens de uitstap of vakantie. Wij sturen een kopie van deze observatie op naar u, zodat u dit ook kunt nalezen. Wij houden deze informatie bij, maar deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

2.3.Missie, visie, waarden.

Het is onze missie om kwaliteitsvolle zorg te bieden op maat. Wij kiezen er voor begeleiding en vorming aan te bieden in kleine groepjes of één op één. Wij hechten veel belang aan waarden als respect en inclusie. Voor meer informatie over onze missie, visie en waarden, kunt u het huishoudelijk reglement nalezen op de website.

 

3. Betalingsvoorwaarden:

 

3.1. Betaalmogelijkheden:

alle prijzen worden in euro weergegeven en dienen in euro betaald te worden

voor al onze dienstverlening worden alle betalingen uitgevoerd door middel van overschrijven op rekening nummer: bnp parisbas fortis bank: iban: BE04 0017 7231 9231  BIC: GEBABEBB

 

3.2. Betaaltermijn:

een eerste voorschot van 1/3 van het totale bedrag dient overgeschreven te worden op rekening van vzw Metgezel bij ondertekening van het inschrijvingsformulier voor vakanties en cursussen...pas bij ontvangst van het eerste voorschot is de inschrijving definitief en wordt cliënt beschouwd als zijnde ingeschreven

ten laatste één maand voor aanvang van de vakantie of cursus wordt het resterende bedrag van de vakantie of cursus verrekend

een eindfactuur wordt u na de vakantie opgestuurd waar u een overzicht van de reeds gemaakte betalingen zal terug vinden en de eventueel gemaakte kosten tijdens de reis worden hierop nog verrekend

voor de eindfactuur heeft cliënt de tijd te betalen tot de 30 ste dag na factuurdatum

voor voorschot en restbedrag wordt u een kwitantie toegestuurd, na de vakantie of cursus wordt u een eindfactuur toegestuurd

voor onze daguitstappen, ondersteuning op maat en activiteiten die per uur worden gerekend wordt u een factuur aangeboden na de dienstverlening...ook hier geldt de betaaltermijn van 30 dagen na factuurdatum

voor de groepsvakanties gelden dezelfde regels als voor cursussen en vakanties

 

3.3.  Annuleringsvoorwaarden:

Voor alle vakanties en begeleidingspdrachten wordt na ondertekening van het inschrijvingsformulier of contract, één derde van het te betalen bedrag per deelnemer als voorschot gevraagd. Gebeurt de annulering één maand voor de startdatum van de vakantie wordt  het voorschot ingehouden als onkostenvergoeding.

Eén maand voor aanvang van alle vakanties en/of begeleidingsopdrachten wordt een betalingsaanvraag voor het restbedrag gevraagd. Gebeurt de annulering één week voor de startdatum van de vakantie of opdracht wordt het volledig bedrag ingehouden als onkostenvergoeding.

 Indien vzw Metgezel het contract niet kan uitvoeren om welke reden dan ook,  zorgt vzw Metgezel voor een andere periode die voor beide partijen past aan dezelfde voorwaarden zoals deze overeen gekomen zijn bij ondertekening van het inschrijvingsformulier, dit binnen een termijn van één jaar.

 

4. Tijdelijke aanpassing van de verkoopsvoorwaarden ten gevolge van covid-19 !

We verwijzen naar onze pagina "veelgestende vragen" om in deze uitzonderlijke tijden de extra maatregelen te kennen n.a.v. het corona virus. Ze zullen nog verspreid worden via onze brochure en in ons vakantieboekje die één maand voor aanvang van de vakantie opgestuurd wordt naar elke cliënt. Deze extra maatregelen moeten aanzien worden als een aanvulling op de verkoopsvoorwaarden en ons huishoudelijk reglement. vzw Metgezel zal er alles aan doen om de veiligheidsvoorschriften na te leven die opgelegd worden door de overheid indien we vakanties kunnen organiseren in deze periode. Aan cliënten en voorzieningen / familie wordt gevraagd om deze maatregelen te respecteren !  vzw Metgezel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mensen die ziek worden tijdens of na de vakantie. 

Wij zoeken steeds vrijwilligers
Meer info