Algemene voorwaarden / verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Vzw Metgezel

De algemene voorwaarden worden aangevuld door het huishoudelijk reglement van Vzw Metgezel. Het huishoudelijk reglement is onder meer  na te lezen op de website. 

1. Afspraken

Afspraken met betrekking tot begeleiding en verpleegkundige zorg. 

Medische zorg: Wij vragen de medicatielijst volledig in te vullen en mee te geven + de medicatie op voorhand in medicatiedoosjes of zakjes te verdelen, voor ochtend, middag, avond en slapengaan.

Persoonlijke zorg: Wij vragen de inlichtingen te verstrekken over de zorg die nodig is bij de deelnemers(s)+ de katz score en klevers van de mutualiteit mee te geven. Voor alles wat verpleegkundigen als extra moeten doen, behalve de persoonlijke verzorging, is er een voorschrift van de arts nodig. Dus voor wondzorg, inspuitingen (vb diabetes), steunkousen aandoen,... altijd voorschrift van de arts voorzien. Tijdens de vakantie dient de verpleegkundige zorg tijdelijk stop gezet te worden in de thuissituatie. Indien dit niet gebeurt kan de mutualiteit moeilijk doen om dat er twee aanvragen lopen voor dezelfde cliënt op hetzelde moment. Gevolg is dat de verpleegkundigen die de zorg overnemen tijdens de vakantie hun vergoeding kunnen mislopen. 

Wil aub de nodige documenten meegeven met de deelnemers zoals identiteitskaart en dergelijke. 

Persoonlijke afspraken: graag info doorgeven zoals bijvoorbeeld over alcoholgebruik of prikkels die spanning of agressie kunnen uitlokken

Alle informatie doorgeven die nodig is om de zorg of begeleiding leuk, ontspannend, leerrlijk en onvergetelijk te kunnen doen verlopen. Graag specifieke wensen met betrekking tot de daguitstap of de vakantie doorgeven, wat zijn de verwachtingen. 

Zakgeldbesteding: graag verwachtingen doorgeven: wordt het zakgeld bijgehouden door de begeleider of door de cliënt. Moeten kasticketjes of een overzicht van de uitgaven worden bijgehouden ? 

De verantwoordelijkheid van de begeleiding start bij het ontmoetingsmoment aan het begin van de daguitstap of de vakantie, en eindigt bij het afscheid op het einde van de daguitstap of de vakantie. 

Wat mag en wat mag niet ?

De begeleider is geen verpleegkundige, met andere woorden hij of zij mag geen verpleegkundige handelingen uitvoeren. 

Hij of zij mag wel medicatie uitdelen die op voorhand per dag en per dagdeel verdeeld zijn. Wil de medicatielijst meegeven zodat die bij eventueel doktersbezoek kan voorgelegd worden. 

Bij verbale of fysieke agressie van een cliënt ten aanzien van een andere cliënt of ten aanzien van begeleiding kan deze cliënt uit de daguitstap of de vakantie geplaatst worden en naar huis toe gestuurd worden. De verantwoordelijke of de begeleider wordt op de hoogte gebracht en gevraagd betrokkenen te komen ophalen. 

Verzekeringen: 

Wijj zijn verzekerd bij AG Insurence voor volgende zaken: 

 • Burgerlijke aansprakelijkheid voor vrijwilligers en ongevallenverzekering begeleiden van mensen met een verstandelijke of fysieke beperking en mensen die toe zijn aan herbronning
 • waarbor bestuurdersaansprakelijkheid
 • beroepsaansprakelijkheid opvoeder-begeleider+ contract arbeidsongevallen voor het organiseren en begeleiden van vakanties, daguitstappen, voor mensen met fysieke of verstandelijke beperking en maatschappelijk kwetsbare mensen en mensen die toe zijn aan herbronning. 
 • Vzw Metgezel is niet aansprakelijk voor schade door de cliënt toegebracht aan vakantiewoning, verblijf of hotel tijdens de vakantie. Voor schade toegebracht door de cliënt op andere plaatsen tijdens bezoeken of activiteiten is vzw Metgezel evenmin aansprakelijk.

Kennismakingsbezoeken

Kunnen ofwel doorgaan in het vakantieverblijf waar de vakantie plaats vindt. Dit kan enkel op afspraak. Potentiële deelnemers en begeleiders of familie zijn welkom. Ofwel kunnen ze plaats vinden op de dienst of voorziening van de geïnteresseerden of bij hen thuis. Dit kan ook enkel op afspraak. Kennismakingsbezoeken kunnen enkel doorgaan indien voldoende personeel beschikbaar. 

2. Taken van de begeleiders van vzw Megezel

Voor de reis:

 • hulp bij het zoeken naar een geschikt vakantieverblijf in de regio Veurne-Ieper-De Panne-Oostende. Indien u dit wenst kunnen we een bezoek regelen op voorhand. 
 • Hulp bij het invullen van uw vakantieprogramma. We maken een programma op uw maat indien gewenst. We kennen de mogelijkheden van de streek vrij goed. 
 • reserveren en bestellen van tickets op voorhand indien gewenst
 • een kennismakingsbezoek kan op voorhand zodat we elkaar kunnen leren kennen

Tijdens de reis: 

 • indien mogeljk zoveel als kan op eigen kracht naar uw vakantiebestemming komen. Indien u hier hulp in wenst, kunnen we overleggen.
 • we kunnen medicatie verstrekken aan de cliënt als deze op voorhand is klaar gezet in medicatiedozen voor een hele week met als onderverdeling 's morgen, 's middags, 's avonds en slapengaan.
 • bijsluiters meegeven zodat bij eventueel doktersbezoek dit kan voorgelegd worden. Begeleiding van Vzw Metgezel kan meegaan op doktersconsult indien gewenst. 
 • zakgeld kan bijgehouden worden door begeleiding met een overzicht van de uitgaven die tijdens de begeleiding zijn uitgegeven.
 • hulp en ondersteuning bij toiletbezoek zijn mogelijk
 • ondersteuning bij het opfrissen kan ook
 • hulp bij het koken of boodschappen doen tijdens uw verblijf, indien nodig
 • contacten leggen met extra ondersteunende diensten tijdens uw verblijf zoals Wit Gele Kruis of andere. 
 • En natuurlijk en vooral ! vervoer en begeleiding tijdens uw uistappen en activiteiten.
 • andere hulpvragen ? Stel ze gerust tijdens kennismaking of op voorhand via e-mail
 • logistieke ondersteuning voor uw groep (booschappen doen, hulp bij koken of verdeling voeding,...
 • begeleiding tijdens de reis wordt opgenomen door professionele krachten en vrijwilligers. De begeleiding wisselt af tijdens de vakantie. Enkel bij vakanties voor mensen met ASS zijn twee vaste begeleiders voorzien. 

Na de reis: 

 • een evaluatieformulier wordt u toegestuurd waarop u bevindingen kunt noteren. WIj kunnen hier veel uit leren om onze werking nog beter te maken. 
 • een observatielijst wordt bijgehouden door ons. Hierop worden onze bevindingen genoteerd over hoe we het contact met u ervaren hebben tidjens de uitstap op vakantie. Wij sturen een kopie van deze observatie naar u, zodat u dit kunt nalezen. Wij houden deze informatie bij, maar dze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

Missie, visie, waarden:

Het is onze missie om kwaliteitsvolle zorg te bieden op maat. Wij kiezen er voor begeleiding en vorming aan te bieden in kleine groepjes of individeel. WIj hechten veel belang aan waarden als respect en inclusie. Voor meer informatie over onze missie, visie en waarden, kunt u het huishoudelijk reglement nalezen op de website. 

Betalingsvoorwaarden

Betaalmogelijkheden: 

 • alle prijzen worden in euro weergegeven en dienen in euro betaald te worden
 • voor al onze dienstverlening worden alle betalingen uitgevoerd door middel van overschrijven op rekening nummer: bnp parisbas fortis bank: iban: BE04 0017 7231 9231 BIC: GEBABEBB

Betaaltermijn: 

 • een eerste voorschot met 1/3 van het totale bedrag dienst overschreven te worden op rekening van Vzw Metgezel bij ondertekening van het inschrijvingsformuier voor vakanties en cursussen. Pas bij ontvangst van het eerste voorschot is de inschrijving definitief en wordt de cliënt beschouwd als zijnde ingeschreven. 
 • ten laatste één maand voor aanvang van de vakantie of cursus wordt het resterende bedrag van de vakantie of crusus verrekend
 • een eindfactuur wordt u na de vakantie opgestuurd waar u een overzicht van de reeds gemaakte betalingen zal terug vinden en de evenueel gemaakte kosten tijdens de reis woden hierop nog verrekend
 • voor de eindfactuur heeft de cliënt de tijd te betalen tot de 30 ste dag na factuurdatum
 • voor voorschot en restbedrag wordt u een kwitantie toegestuurd, na de vakantie of cursus wordt u een eindfactuur toegestuurd
 • voor onze daguitstappen ondersteuning op maat en activiteiten die per uur worden gerekend wordt u een factuur aangeboden na de dienstverlening... ook hier geldt de betaaltermijn van 30 dagen na factuurdatum
 • voor groepsvakanties gelden dezelfde regels als voor cursussen en vakanties

Annuleringsvoorwaarden:

 • Bij begeleiding van uw vakantie en/of leer- en belefdagen wordt na ondertekening van het inschrijvingsformulier 1/3 van het te betalen bedrag per deelnemer als voorschot gevraagd. Gebeurt de annulering minder dan een maand voor de startdatum van de vakantie, wordt het voorschot ingehouden als onkostenvergoeding
 • voor de groepsreizen geldt dezelfde regeling met betrekking tot het voorschot en bij annulering
 • Indien Vzw Metgezel het contract niet kan uitvoeren om welke reden dan ook, zorgt Vzw Metgezel voor een andere periode die voor beide partijen past aan dezelfde voorwaarden zoals deze overeen gekomen zijn bij ondertekening van het inschrijvingsformuier, dit binnen een termijn van één jaar. 

 

 

 

 

Wij zoeken steeds vrijwilligers
Meer info