Algemene voorwaarden vakanties

Algemene voorwaarden:

1. Afspraken m.b.t. persoonlijke en medische zorg:

Medicatielijst invullen en meegeven + medicatie moet op voorhand in medicatiedoosjes of zakjes verdeeld zijn voor de ochtend, middag, avond en slapengaan 

ALTIJD KLEVERS VAN DE MUTUALITEIT VOORZIEN EN KATZ SCORE INDIEN ER HULP NODIG IS  EN VUL DE NODIGE FORMULIEREN IN BETREFFENDE TOSTEMMING BEWIJSSTUK PATIÊNT EN TOESTEMMINGSFORMULIER MINDERJARIGE OF MEERDERJARIGE PATIÊNT ! Alle handelingen die vallen onder persoonlijke zorg worden bij ons uitgevoerd door een extern verpleegkundig team. Onze begeleiding doet geen verzorgende taken. Geen katz score, klevers mut. of formulieren betekent dat cliënt zich zelf kan wassen...Geen katz score = geen verzorging !.  

Indien er avondverzorging nodig is zal de verpleegkundige die instaat voor de verzorging tijdens de vakantieperiode de dag van aankomst langsgaan en NIET factureren. Gelieve aan verpleegkundige dienst in thuissituatie dan ook door te geven dit ook te doen als cliënt thuiskomt van de vakantie. Dit is dan een eerlijke verdeling en zijn er geen problemen met verwerpingen.

Indien cliënt verbonden is aan een medisch huis dit ook vermelden en de contactgegevens doorgeven. Dit omdat de zorgen dan gefactureerd moeten worden aan het medisch huis. Mutualiteit komt hier niet in tussen.

Indien er bovenop hygiënische zorg nog andere zorgen nodig zijn, ALTIJD VOORSCHRIFT VOORZIEN.

Wondzorg, complexe wondzorg (stomazorg, sps, …), aan- en uitdoen steunkousen, dauwerbinden, inspuitingen (diabetes), oogdruppels (enkel post operatief en startdatum noteren) : ALTIJD VOORSCHRIFT VOORZIEN !

Indien er geen katz score is en er tijdens de vakantieperiode een verpleegkundige instaat voor de hygiënische zorgen zal deze de KATZ score zelf aanvragen gedurende de periode van de vakantie !!

Bij het niet doorgeven van de nodige informatie m.b.t. mobiliteit, verzorging of verpleegkundige zorg alsook het achterhouden van gedragsmatige info met als gevolg dat we voor deze cliënt extra begeleiding moeten voorzien, kan er een meerprijs aangerekend worden of kan de vakantie stopgezet worden voor betrokken cliënt. 

De nodige documenten meegeven met de deelnemers zoals identiteitskaart en dergelijke…

Persoonlijke afspraken: info doorgeven zoals bijvoorbeeld alcoholgebruik of prikkels die spanning of agressie kunnen uitlokken

Alle info doorgeven die nodig zijn om de zorg of begeleiding leuk, ontspannend, leerrijk en onvergetelijk te kunnen doen verlopen

Zakgeldbesteding: verwachtingen doorgeven... zakgeld bijhouden door begeleiding of door cliënt en overzicht uitgaven indien gewenst.

Specifieke wensen m.b.t. de daguitstap of de vakantie doorgeven, wat verwacht u van de uitstap of vakantie

2. Wat mag  en wat mag niet:

Begeleider/vrijwilliger is geen verpleegkundige...m.a.w. hij/zij mag geen verpleegkundige handelingen uitvoeren ! Hij/zij mag wel medicatie uitdelen die op voorhand per dag en per dagdeel verdeeld zijn in medicatiedoosjes of zakjes.

Medicatielijst meegeven zodat bij eventueel doktersbezoek dit kan voorgelegd worden

Bij verbale of fysieke agressie van een cliënt t.a.v. een andere cliënt of t.a.v. begeleiding kan deze cliënt uit de vakantie geplaatst worden en naar huis toe gestuurd worden...verantwoordelijke of begeleiding wordt hiervan op de hoogte gebracht en gevraagd betrokkene te komen ophalen...

3. Verzekeringen: We zijn verzekerd bij AG Insurence voor volgende zaken:

B.A. voor vrijwilligers + ongevallenverzekering begeleiden van mensen met een verstandelijke of fysieke beperking en mensen die toe zijn aan herbronning

Waarborg bestuurdersaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid opvoeder-begeleider + contract arbeidsongevallen voor het organiseren en begeleiden van vakanties, daguitstappen voor mensen met fysieke of verstandelijke beperking en maatschappelijk kwetsbare mensen en mensen die toe zijn aan herbronning.

Verzekering busje WVA-Metgezel vzw

WVA-Metgezel is niet aansprakelijk voor de schade door de cliënt toegebracht aan vakantiewoning, verblijf of hotel tijdens de vakantie. Voor schade toegebracht door de cliënt op andere plaatsen tijdens bezoeken of activiteiten is WVA-Metgezel evenmin aansprakelijk. Bij schade toegebracht door de cliënt, opzettelijk of onopzettelijk, in het verblijf of buiten het verblijf (vb. uitstap) zal deze schade door verrekend worden aan de cliënt. Dit zal verrekend worden op de eindfactuur.   

Bij ongevallen met een cliënt (vb. vallen) kan verzekering van WVA-Metgezel enkel tussenkomen als er een aanwijsbare fout is gemaakt door begeleiding/vrijwilligers van WVA-Metgezel. Eventuele ongeval met busje: passagiers zijn dan zwakke weggebruiker en zijn altijd verzekerd. 

Wij bieden geen annuleringsverzekeringen aan !

4.Betalingsvoorwaarden:

a. Betaalmogelijkheden:

Alle prijzen worden in euro weergegeven en dienen in euro betaald te worden

Voor al onze dienstverlening worden alle betalingen uitgevoerd door middel van overschrijven op het rekeningnummer dat op de factuur vermeld staat van WVA-Metgezel vzw

b. Betaaltermijn:

Een eerste voorschot van 1/3 van het totale bedrag dient overgeschreven te worden op rekening van WVA-Metgezel bij ondertekening van het inschrijvingsformulier voor vakanties en diensten...pas bij ontvangst van het eerste voorschot is de inschrijving definitief en wordt cliënt beschouwd als zijnde ingeschreven

Ten laatste één maand voor aanvang van de vakantie wordt het resterende bedrag van de vakantie of dienst verrekend

Een eindfactuur wordt enkel nog na de vakantie opgestuurd als er een openstaand bedrag is. Bijvb. restbedrag die nog niet vereffend is of een kost die gemaakt is op de vakantie die niet vereffend is geweest met het zakgeld.  Op de eindfactuur zal u een overzicht van de reeds gemaakte betalingen terugvinden en de eventueel gemaakte kosten tijdens de reis worden hierop nog verrekend. Voor de eindfactuur heeft cliënt de tijd te betalen tot de 15de  dag na factuurdatum

Voor onze daguitstappen, ondersteuning op maat en activiteiten die per uur worden gerekend wordt u een factuur aangeboden na de dienstverlening...ook hier geldt de betaaltermijn van 15 dagen na factuurdatum

c.  Annuleringsvoorwaarden:

Voor alle vakanties en begeleidingsopdrachten wordt na ondertekening van het inschrijvingsformulier of contract, één derde van het te betalen bedrag per deelnemer als voorschot gevraagd. Gebeurt de annulering één maand voor de startdatum van de vakantie wordt  het voorschot ingehouden als onkostenvergoeding.

Eén maand voor aanvang van alle vakanties en/of begeleidingsopdrachten wordt een betalingsaanvraag voor het restbedrag gevraagd. Gebeurt de annulering twee weken voor de startdatum van de vakantie of opdracht wordt het volledig bedrag ingehouden als onkostenvergoeding.

Indien WVA-Metgezel het contract niet kan uitvoeren om welke reden dan ook,  zorgt WVA- Metgezel voor een andere periode die voor beide partijen past aan dezelfde voorwaarden zoals deze overeen gekomen zijn bij ondertekening van het inschrijvingsformulier, dit binnen een termijn van één jaar. U ontvangt hiervoor dan een tegoedbon. 

Wij zoeken steeds vrijwilligers
Meer info