Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement vzw Metgezel

1. Missie

Wie zijn we ?

Vzw Metgezel is ontstaan uit een smeltkroes van geëngageerde mensen die, vanuit jarenlange ervaring, voeling hebben met kansen en mogelijkheden van kwetsbare mensen in onze maatschappij. 

Wat doen we ?

Wij richten ons tot

personen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking

mensen met een niet aangeboren hersenletsel  

mensen met (een vermoeden van) ASS, al dan niet met een bijkomende verstandelijke en/of lichamelijke beperking

mensen met nood aan ondersteuning en hun context

mensen in armoede kunnen genieten van ons aanbod aan verminderd tarief via Steunpunt Vakantieparticipatie. 

Vzw Metgezel biedt verschillende formules aan: 

24/24 u begeleiding. Wij bieden zowel winterse als zomerse midweken aan in vakantieverblijven in de Westhoek en aan de Westkust, maar ook in andere regio's en in het buitenland. Specifiek voor mensen met (een vermoeden van ASS) bieden wij midweken aan in vakantiehuis Lappersfort te Leke. Deze midweken worden de klok rond begeleid, door professionele krachten en vrijwilligers. Bij de midweken voor mensen met ASS voorzien we twee vaste begeleiders. 

begeleiding op maat. Regio Westhoek kunnen mensen een dagje bij een bestaande midweek aansluiten, ofwel kunnen ze genieten van individuele begeleiding tijdens hun vrije tijd. Begeleiding op maat in een vakantieformule kan eveneens. Bij 'gedeelde zorg op vakantie' komen volwassenen of jongeren met hun eigen mantelzorgers, gezin of begeleiders op vakantie en wij bieden een pakket begeleiding aan per midweek ter ondersteuning of aflossing van de eigen begeleiders. ' Gedeelde zorg project autisme' is gelijkaardig aan gedeelde zorg op vakantie, maar specifiek gericht op volwassenen en jongeren met (een vermoeden van ) ASS. Verder hebben we 'gedeelde zorg vakantie voor grote groep' voor mensen die met eigen groep en eigen begeleiders op vakantie komen. Vzw Metgezel zorgt voor extra ondersteuning. Als laatste is er ons inclusief kunstproject . Hierbij gaan mensen met en zonder beperkingen samen aan de slag regio Westhoek in de 'ontmoetingskaravaan'. 

wijzer op vakantie. Dit zijn midweken voor mensen met een verstandelijke beperking die iets willen bijleren rond een bepaald thema in een gemoedelijke vakantiesfeer. 

Wat zijn onze waarden ?

Wij bieden ondersteuning op maat. Ons aanbod is steeds afgestemd op de noden en wensen van de deelnemers. Wij schenken aan iedere deelnemer een maximale persoonlijke aandacht. Wij werken zo inclusief mogelijk en proberen zo goed mogelijk deel te nemen aan het dagelijkse leven in de maatschappij. Respectvol omgaan met onze cliënten en met medewerkers is een belangrijke waarde binnen onze vzw. Onze omgang gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en vanuit een emancipatorische ingesteldheid. We waarderen de kwaliteiten van mensen en repecteren hun beperkingen. Ons handelen is er steeds op gericht het welbevinden van de cliënt te bevorderen. We behandelen de gegevens van cliënten met de nodige privacy, conform de privacywetgeving. 

Wat willen we betekenen ? 

Wij creëren een aanbod aan vrije tijd en vakantie voor mensen die genieten van of nood hebben aan persoonlijke aandacht, indvidueel of in kleine groep. 

2. Visie

Vzw Metgezel heeft één of meer professionele krachten in dienst. We werken samen met externe diensten (bijvoorbeeld met thuisverpleegkundigen voor persoonlijke zorgen). Wij bouwen onze werking verder uit met de broodnodige steun van een geëngageerde groep vrijwilligers. Wij hechten er veel belang aan om onze vrijwilligers te ondersteunen en op regelmatige basis vormingsmomenten aan te bieden. Vrijwilligers kunnen steeds terugvallen op professionele krachten als back-up of bij vragen. De vrijwilliger wordt geïnformeerd over de begeleidingsopdracht en ondertekent een vrijwilligersnota in twee exemplaren. In deze nota staan informatie over de vzw, afspraken rond verzekeringen en vergoedingen. De vrijwilliger dient een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen aan de vzw. We werken samen met vakantiehuizen, hotels en vakantiecentra. In de toekomst willen we ons vakantie-aanbod verder uitbreiden naar verschillende regio's in België en in het buitenland. We investeren in het netwerken met diensten en organisaties in de sector en staan open voor mogelijke samenwerkingsverbanden. Het inclusief kunstproject is erop gericht om via creatieve wegen ontmoetingen te laten ontstaan tussen mensen, over grenzen van beperkingen heen. In 2018  onstond binnen de schoot van Vzw Metgezel een werkgroep om dit project verder vorm te geven. 

3. Kenbaar maken van het aanbod aan de gebruikers 

Ons aanbod wordt kenbaar gemaakt via www.vzwmetgezel.be. Wij verspreiden folders en brochures en heben een facebookpagina. Indien gewenst organiseren we een kennismakingsbezoek bij de cliënt, in de voorziening of in het vakantieverblijf. Dit kennismakingsbezoek is gratis en vrijblijvend. Tijdens het kennismakingsbezoek wordt algemene uitleg geveven over onze werking aan de hand van een powerpoint presentatie. Er is ruimte voor algemene of specifieke vragen. Voor onze vakanties voor mensen met ASS is er standaard een vrijblijvend kennismakingsbezoek inbegrepen bij een eerste aanmelding. Dit doen we om elkaars gebruiken goed te leren kennen en de vakantie zo goed mogelijk voor te bereiden. De actuele prijzen staan vermeld op de website. Prijzen worden vermeld onder voorbehoud van wijzigingen. Soms is het nodig een offerte op maat op te stellen, dit kan via mial of briefwisseling. De variabele kosten worden in rekening gebracht op de eindfactuur.

4. Inschrijving

Bij inschrijving wordt een inschrijvingsformulier ingevuld. Door dit document te ondertekenen verklaart de gebruiker of diens vertegenwoordiger zich akkoord met de algemene voorwaarden. Die zijn beschreven op keerzijde van het inschrijvingsformulier.  De algemene voorwaarden kunnen nagelezen worden op de website. In de algemene voorwaarden staan de afspraken met betrekking tot begeleiding en taken van begeleiders. Ook zijn de rechten en plichten van de gebruiker opgenomen. De betalingsvoorwaarden en annnulatievoorwaarden zijn hier ook in beschreven. De gebruiker verklaart bij inschrijving op de hoogte te zijn van de missie en visie van Vzw Metgezel. Bij inschrijving wordt eveneens een info-en vragenlijst ingevuld. Hierop wordt gepeild naar interesses, hobby's  en verwachtingen. De noodzakelijke gegevens rond persoonlijke verzorging en medische gegevens worden hierop gebundeld. Ook informatie rond zakgeldbesteding en gedragsmatige informatie. Indien verpleegkundige zorgen of ochtentoilet nodig zijn, vragen we ook de katz-score en klevers van de mutualiteit. Alle gegevens worden behandeld met de nodige privacy. Voor het aanbieden van individuele begeleiding en voor vervoer tijdens de reis of activiteit kan persoonsvolgend budget worden aangewend. Hiervoor wordt een overeenkomst voor individuele begeleiding opgesteld. Op elke factuur staan de betalingsvoorwaarden vermeld.

5. Cliëntdossier

Alle gegevens (inschrijvingsformulier, info-vragenlijst, observatiefornmulier, evaluatieformulier...) worden gebundeld in een cliëntdossier. Voor uitleg over evaluatieformulier, zie punt 8: tevredenheidsmeting.  Dit dossier wordt bewaard in een gesloten dossierkast in de bureau van de coördinator van vzw Metgezel. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel gedeeld met externe diensten indien relevant en noodzakelijk. Het observatieformulier wordt door ons ingevuld en opgezonden naar de cliënt of zijn vertegenwoordiger/begeleider. Het volledige dossier kan door de cliënt of zijn vertegenwoordiger/ begeleider op aanvraag worden ingekeken. 

6. Verwachtingen ten aanzien van de cliënt

We verwachten dat iedere cliënt respect toont voor medecliënten en begeleiders. De cliënt mag geen daden stellen die de lichamelijke en psychische integriteit van medemensen kan schaden. De cliënt dient zich te houden aan het intern reglement van de voorziening waarin we verblijven (vakantiehuis, hotel, centra...). 

7. Opstellen programma: 

Het programma wordt samen met de cliënt besproken. Er wordt gepeild naar interessepunten, dit kan via mail, mondeling of schriftelijk. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk programmaboekje toegestuurd met ruimte om de ervaringen tijdens de reis aan te vullen indien gewenst. Tijdens de reis kan in onderling overleg afgeweken worden van het programma. 

8. Tevredenheidsmeting: 

Bij inschrijving krijgt de cliënt reeds een evaluatieformulier toegestuurd, dit kan ingevuld door de cliënt of de begeleider/vertegenwoordiger terug gestuurd worden na de vakantie. 

9. Sponsoring en activiteiten ten voordele van Vzw Metgezel.

Vzw Metgezel heeft financiële steun nodig om zijn activiteiten uit te bouwen. Mensen die de vzw financieel willen steunen door sponsoring of activiteiten worden met open armen ontvangen. Op de site kunt u onze sponsorfolder downloaden. 

Wij zoeken steeds vrijwilligers
Meer info