Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement vzw Metgezel

1.Missie:

Wie zijn we ?

Vzw Metgezel is ontstaan uit een smeltkroes van geëngageerde mensen die, vanuit jarenlange ervaring, voeling hebben met kansen en mogelijkheden van kwetsbare mensen in onze maatschappij.

Wat doen we ?

Wij richten ons tot:

 • personen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
 • mensen met een niet aangeboren hersenletsel
 • mensen met (vermoeden van) ASS, al dan niet met een bijkomende verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen
 • mensen met nood aan ondersteuning en hun context
 • mensen in armoede kunnen genieten van ons aanbod aan verminderd tarief via steunpunt “iedereen verdient vakantie”.

VZW Metgezel biedt verschillende formules aan:

MEHA begeleide vakanties 24/24 u

georganiseerde vakanties:

 1. winterse midweken: van maandag tem donderdag, met beleving rond een thema (o.a. wijzer op vakantie: voor mensen die willen bijleren)
 2. zomerse midweken: van maandag tem vrijdag, vakantieprogramma op maat van wensen en noden
 3. vakanties naar het buitenland: beperkt aanbod uit het verleden die stilaan aangevuld wordt met vakanties naar o.a. Spanje i.s.m. partner WVA Ieper.

MEHA bijzondere vakanties

op afspraak of 24/24u begeleiding:

 1. vakantie voor één dag: mensen kunnen voor een activiteit/dagdeel of dag aansluiten op een bestaande vakantie midweek
 2. daguitstap: bijvb. naar het bad festival...
 3. één op één vakanties: vakantie op aanvraag voor één cliënt met één begeleid(st)er. Voor mensen met hoge zorgvraag.
 4. twee op één vakantie: vakantie op aanvraag voor twee cliënten met één of twee begeleid(st)ers. Voor mensen die niet houden van op vakantie gaan met groepen...

gedeelde zorg vakanties: op afspraak

 1. gedeelde zorg project autisme: specifiek gericht op volwassenen en jongeren met (vermoeden van) ASS en hun familie / mantelzorger
 2. zelf op vakantie met aanvullend aansluiting op open aanbod : volwassenen of jongeren komen met hun eigen mantelzorgers, gezin of begeleiders op vakantie en wij bieden i.s.m. Havenzate de mogelijkheid om aan te sluiten op het open aanbod van Havenzate
 3. zelf op vakantie met aanvullend pakket inividuele begeleiding: volwassenen of jongeren komen met hun eigen mantelzorgers, gezin of begeleiders op vakantie en wij bieden pakket individuele begeleiding aan (12 à 15 uur) ter aflossing van mantelzorgers

groepsvakanties voor grote groepen vanaf 10 personen:

 1. gedeelde zorg vakantie voor grote groep in bivakhuis de Hoge Duin: voor mensen die met eigen groep en eigen begeleiders op vakantie komen. Vzw Metgezel zorg voor extra ondersteuning.
 2. groepsvakantie voor kinderen en jongeren met A.S.S: sedert vorig jaar ook voor grote groep jongeren tussen 12 – 35 jaar met A.S.S. We realsieren dit i.s.m. Westhoek Vrije Tijd Anders uit Ieper.
 3. ontdekking troef WVA Ieper met Toerisme Vlanderen: project van onze partner WVA i.s.m. Metgezel. Belevingskoffers, muzikaal busje en afsluitend vakantie in november voor deelnemers aan dit project.

MEHA open aanbod vrije tijd

op afspraak:

 1. inclusief kunstproject “Anke en Zebra”: kunstproject in de Westhoek, voor mensen met en zonder beperkingen, die samen creatief willen zijn i.s.m. verschillende voorzieningen en diensten uit de Westhoek
 2. open aanbod vrije tijd “club” : Dank zij de unieke samenwerking tussen vzw Metgezel en vzw Havenzate, kunnen zowel Westhoekers als vakantiegangers genieten van een MEHA OPEN AANBOD aan activiteiten met professionele begeleiding vb. Hobby en spelnamiddagen
 3. open aanbod vrije tijd “crea”: Dank zij de unieke samenwerking tussen vzw Metgezel en vzw Havenzate,kunnen zowel Westhoekers als vakantiegangers genieten van een MEHA OPEN AANBOD aan activiteiten met professionele begeleiding vb.knutselen of naar watou kunstfestival
 4. open aanbod vrije tijd “sport”: Dank zij de unieke samenwerking tussen vzw Metgezel en vzw Havenzate, kunnen zowel Westhoekers als vakantiegangers genieten van een MEHA OPEN AANBOD aan activiteiten met professionele begeleiding vb;badminton of lopen
 5. open aanbod vrije tijd “uitstap”: Dank zij de unieke samenwerking tussen vzw Metgezel en vzw Havenzate, kunnen zowel Westhoekers als vakantiegangers genieten van een MEHA OPEN AANBOD aan activiteiten met professionele begeleiding vb.papegaaienopvang Beernem
 6. speelpleinwerking “ Spelewest”: i.s.m. Westhoek Vrije Tijd Anders een speelpleinwerking op poten zetten voor kinderen met een zorgvraag uit de gemeenten De Panne, Veurne, Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke i.s.m.Tandem West.
 7. herbronnen vakanties i.s.m. Toerisme Vlaanderen: 9 vakanties voor mensen die in het coronatijdperk het erg moeilijk hadden i.s.m. Samana, Play it Loud en KVG. Thema wandelingen die we zelf ontworpen hebben i.s.m. De Panne en Veurne worden vrijwblijvend aangeboden
 8. vrijwilligerscursus “omgaan met mensen met verstandelijke beperking” in hun vrij tijd: aanbieden van cursussen voor vrijwilligers die meer willen leren over de omgang met mensen met een verstandelijke beperking.
 9. zorg op maat: bij Metgezel kun je een beroep doen op een individuele begeleider tijdens je vrije tijd. Woon je regio Veurne of in een straal van 30 kilometer rond Veurne, dan kunnen wij misschien iets voor je betekenen. Wij kijken na of er een begeleider beschikbaar is om je wens te vervullen. Deze dienst kan betaald worden met persoonsvolgend budget.

Wat zijn onze waarden ?

Wij bieden ondersteuning op maat. Ons aanbod is steeds afgestemd op de noden en wensen van de deelnemers. Wij schenken aan iedere deelnemer een maximale persoonlijke aandacht.

Wij werken zo inclusief mogelijk.

 • Respectvol omgaan met onze cliënten en met medewerkers is een belangrijke waarde binnen onze VZW.
 • Onze omgang gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en vanuit een emancipatorische ingesteldheid.
 • We waarderen de kwaliteiten van mensen en respecteren hun beperkingen.
 • Ons handelen is er steeds op gericht het welbevinden van de cliënt te bevorderen.

Wat willen we betekenen ?

Wij willen een aanbod creëren voor mensen die genieten van of nood hebben aan persoonlijke aandacht, individueel of in kleine groep.

2.Visie:

Vzw Metgezel heeft één of meer professionele krachten in dienst.

We werken samen met externe diensten (bijvoorbeeld met thuisverpleegkundigen voor persoonlijke zorgen).

We werken samen met vakantiehuizen, hotels en vakantiecentra. In de toekomst willen we ons vakantie-aanbod verder uitbreiden naar verschillende regio's in België en in het buitenland.

Om ons aanbod betaalbaar te houden willen wij in de toekomst onze werking verder uitbouwen met een geëngageerde groep vrijwilligers. Wij investeren in mensen die zich willen inzetten voor de kwetsbaren in onze samenleving. Wij hechten er dan ook veel belang aan om onze vrijwilligers te ondersteunen en op regelmatige basis vormingsmomenten aan te bieden. De vrijwilliger wordt geïnformeerd over de begeleidingsopdracht en ondertekent een vrijwilligersnota in twee exemplaren. In deze nota staan informatie over de vzw, afspraken rond verzekeringen en vergoedingen. De vrijwilliger dient een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen aan de vzw.

Wij investeren in het netwerken met diensten en organisaties in de sector om ons aanbod verder bekend te maken en staan open voor mogelijke samenwerkingsverbanden.

Het inclusief kunstproject is erop gericht om ontmoetingen, via creatieve wegen, te laten groeien tussen mensen met en zonder beperkingen. Recent onstond binnen de schoot van vzw Metgezel een werkgroep om dit project verder vorm te geven.

3.Kenbaar maken van het aanbod naar de gebruikers:

Ons aanbod wordt kenbaar gemaakt via www.vzwmetgezel.be

Wij verspreiden folders en brochures en hebben een facebookpagina. Ondertussen is onze sociale media uitgebreid met twitter en instagram.

Indien gewenst organiseren we een kennismakingsbezoek bij de cliënt, in de voorziening of in het vakantieverblijf. Dit kennismakingsbezoek is gratis en vrijblijvend. Tijdens het kennismakingsbezoek wordt algemene uitleg gegeven over onze werking aan de hand van een powerpoint presentatie. Er is ruimte voor algemene of specifieke vragen. De actuele prijzen staan vermeld op de website. Prijzen worden vermeld onder voorbehoud van wijzigingen. Soms is het nodig een offerte op maat op te stellen, dit kan via mail of briefwisseling. De variabele kosten worden in rekening gebracht op de eindfactuur.

4.Inschrijving:

Bij inschrijving wordt een inschrijvingsformulier ingevuld. Door dit document te ondertekenen verklaart de gebruiker of diens vertegenwoordiger zich akkoord met de algemene voorwaarden. Die zijn beschreven op keerzijde van het inschrijvingsformulier. De algemene voorwaarden kunnen nagelezen worden op de website. In de algemene voorwaarden staan de afspraken met betrekking tot begeleiding en taken van begeleiders. Ook zijn de rechten en plichten van de gebruiker opgenomen. De betalingsvoorwaarden en annulatievoorwaarden zijn hier ook in beschreven. De gebruiker verklaart bij inschrijving op de hoogte te zijn van de missie en visie van vzw Metgezel.

Bij inschrijving wordt eveneens een info-en vragenlijst ingevuld. Hierop wordt gepeild naar interesses, hobby's, verwachtingen. De noodzakelijke gegevens rond persoonlijke verzorging en medische gegevens worden hierop gebundeld. Ook informatie rond zakgeldbesteding en gedragsmatige informatie. Indien verpleegkundige zorgen nodig, vragen we ook de katz-score en klevers van de mutualiteit. Alle gegevens worden behandeld met de nodige privacy.

Voor het aanbieden van 1 op 1 begeleiding en voor vervoer tijdens de reis of activiteit, kan persoonsvolgend budget worden aangewend. Hiervoor wordt een overeenkomst voor individuele begeleiding opgesteld.

Op elke factuur staan de betalingsvoorwaarden vermeld.

5.Dossier:

Tijdens de begeleiding worden relevante gegevens en observaties bijgehouden op een observatie-en activiteitenblad. Er is ruimte voor het formuleren van mogelijke actiepunten.

Er is een formulier aanwezigheidsblad en kilometerblad voor het bijhouden van uren en kilometerkosten. Als laatste is er een blad voor het bijhouden van de onkosten van (vrijwillig) begeleiders.

Alle gegevens (inschrijvingsformulier, info-vragenlijsten, observaties,...) worden gebundeld in een persoonlijk dossier op de bureau van vzw Metgezel. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel gedeeld met externe diensten indien relevant en noodzakelijk. De observaties worden opgezonden naar de cliënt of zijn vertegenwoordiger/begeleider. Het volledige dossier kan door de cliënt of zijn vertegenwoordiger/begeleider worden ingekeken indien gewenst.

6.Verwachtingen ten aanzien van de gebruiker:

We verwachten dat iedere cliënt respect toont voor medecliënten en begeleiders. De cliënt mag geen daden stellen die de lichamelijke en psychische integriteit van medemensen kan schaden. We houden ons aan het intern reglement van de voorziening waarin we verblijven (vakantiehuis, hotel, centra...).

7.Opstellen programma:

Het programma wordt samen met de cliënt besproken. Dit kan via mail, via de website, mondeling of schriftelijk. Als het programma nagenoeg op punt staat, krijgt de cliënt een persoonlijk programmaboekje toegestuurd, met ruimte om per dag de ervaringen aan te vullen tijdens de reis.

8.Tevredenheidsmeting:

Na de reis krijgt de cliënt een evaluatieformulier toegestuurd. Ook is er ruimte op de facebookpagina voor een persoonlijk reisverslagje.

9.Sponsoring en activiteiten ten voordele van vzw Metgezel.

Om ons aanbod betaalbaar te houden, doen we op tijd en stond activiteiten ten voordele van de vzw. We zoeken nieuwe verdienmodellen om onze organisatie in stand te houden. Hiervoor zijn we continu op zoek naar mensen / bedrijven / subsidiekanalen die ons kunnen helpen.

Wij zoeken steeds vrijwilligers
Meer info